Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.mniejkropka.com,  prowadzony przez PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych, Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez NIP 8861459075.

Adresatem niniejszego dokumentu są zarówno Konsumenci jak również Przedsiębiorcy dokonujący zakupu poprzez naszą stronę. Zwróć uwagę, że niektóre z postanowień Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta lub też wyłącznie Przedsiębiorców.

Regulamin zostaje udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.mniejkropka.com oraz wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedającego.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w sprawie związanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt.mniej@gmail.com. Jeżeli chciałbyś skontaktować się z nami w formie pisemnej napisz do nas na adres: PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych. 

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient może ponieść jej koszty jedynie w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.  

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych
 3. Cena – cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedającego w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta. Cena Produktu podana w Sklepie jest wyrażona w walucie polskiej lub w euro (w zależności od ustawień strony Sklepu Internetowego wybranych przez Klienta) oraz jest ceną brutto, tzn. uwzględniając wszelkie obowiązujące podatki. Cena nie zawiera kosztów Dostawy.
 4. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, które są uznane za ustawowo wolne od pracy.
 8. Formularz kontaktowy dla firm – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.mniejkropka.com, za pomocą którego osoba reprezentująca Przedsiębiorcę ma możliwość skontaktować się ze Sprzedającym.
 9. Formularz rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.mniejkropka.com, za pomocą którego, Klient ma możliwość stworzyć swoje indywidualne Konto.
 10. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.mniejkropka.com, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 12. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną,  która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedającym albo która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 15. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 16. Konto – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 17. Miejsce wydania Produktu – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
 18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie. Osobą trzecią nie jest przewoźnik.
 19. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail cyklicznych informacji dotyczących Produktów, nowości, promocji w Sklepie, działalności Sklepu lub Sprzedającego, ciekawych wydarzeń czy też pojawienia się nowych treści na blogu.
 20. Platforma ODR – (ang. Online Dispute Resolution) unijny serwis internetowy stanowiący jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Serwis ten działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
 21. Płatność – zapłata za Produkt i Dostawę.
 22. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 23. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Klientem.
 24. Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
 25. Przedsiębiorca – podmiot zawierający Umowę sprzedaży ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 26. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa konsumenckiego.
 27. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu nie będące Adresem pocztowym Klienta, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 28. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mniejkropka.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 29. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub Dni roboczych określająca termin realizacji Zamówienia.
 30. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców.
 31. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem strony internetowejwww.mniejkropka.com m.in.: Formularz rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter, Formularz kontaktowy dla firm.
 32. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.
 33. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli Produkt:
  • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klientowi, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  • został Klientowi  wydany w stanie niezupełnym.
 34. Wada prawna – sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 35. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności, Miejsce wydania Produktu, dane Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§2 Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej umożliwiamy Usługobiorcom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy dla firm, Newsletter.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do:
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej;
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: kontakt.mniej@gmail.com. Jeżeli chciałbyś skontaktować się z nami w formie pisemnej napisz do nas na adres: PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych. Doradzamy, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji. Takimi informacjami są np.: dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym data wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Sprzedający zapewnia Usługobiorcy korzystającemu z Usług Elektronicznych poprawność ich działania  przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: przeglądarka Microsoft Edge, przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym powinien wypełnić takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił jego login) oraz numer telefonu kontaktowego. Usługobiorca powinien także ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Konto umożliwia Usługobiorcy wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera. Usługobiorca może także z poziomu indywidualnego Konta zarządzać swoimi Subskrypcjami Produktów oraz uczestniczyć w Programie Poleceń, którego warunki reguluje odrębny regulamin.
 7. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, złożeniu oświadczenia o zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie wybraniu opcji „Zarejestruj się“, na podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w który Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Konta.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła do swojego Konta może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Konta oraz wybraniu opcji „Odzyskaj hasło”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.
 10. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.mniej@gmail.com. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, tj.:
  • Korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
  • Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  • Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta Produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu Zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.
 12. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 13. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do Koszyka.
 14. Po wyborze Produktów Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia dotyczących Klienta takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo Usługobiorca zostanie poproszony o wybór sposobu Płatności oraz Dostawy. Aby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę“. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności online.
 15. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 16. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać również z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce znajdującej się na naszej stronie (Usługobiorca może także uzupełnić dobrowolnie informację o dniu oraz miesiącu swoich urodzin) oraz wybrać opcję „Subskrybuj”, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności. Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w jednej z zakładek dostępnych w indywidualnym Koncie.
 17. Newsletter jest nieodpłatną Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. W celu rezygnacji z Newslettera Usługobiorca może przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.mniej@gmail.com.
 18. Jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą i chciałby się z nami skontaktować, m.in. w celach podjęcia współpracy biznesowej, może skorzystać z nieodpłatnej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza kontaktowego dla firm. W tym celu Usługobiorca zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, firmy którą reprezentuje oraz adresu poczty elektronicznej. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza kontaktowego dla firm następuje najpóźniej w momencie wybrania opcji „Wyślij”. Nasz konsultant zwróci się do Usługobiorcy z odpowiedzią na przesłaną wiadomość przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.
 19. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie jakiejkolwiek Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

§3 Warunki ogólne Umowy sprzedaży

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 2. Stronami Umowy sprzedaży są Sprzedający oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własność Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny Produktu i kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 3. W celu złożenia Zamówienia, nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta. Wystarczającym w tym wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia. Jeżeli jednak Klient zdecyduje się na skorzystanie z Subskrypcji Produktu, koniecznym jest wówczas założenie przez Klienta indywidualnego Konta.
 4. Sprzedający może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług i dostarczania Produktów wolnych od jakichkolwiek Wad.
 6. Sprzedający zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.  

§4 Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do Koszyka Produktu/ów;
  • wybór rodzaju Dostawy;
  • wybór rodzaju Płatności;
  • wybór Miejsca wydania Produktu;
  • potwierdzenia złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę“.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego złożenia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub podmiotu świadczącego dla Sprzedającego usługę pośrednictwa finansowego. W sytuacji, gdy płatność ta nie została dokonana, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia – Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 5. Doręczenie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówienia złożonego z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wydanie Produktu powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca wydania Produktu.
 7. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 8. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

§5 Wysyłka jednorazowa oraz cykliczna (Subskrypcja Produktu)

 1. Klient dokonując Zamówienia może wybrać tzw. wysyłkę cykliczną (Subskrypcję Produktu). Polega ona na złożeniu Zamówienia, które z wybraną przez Klienta częstotliwością, odnawia się bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń. Klient zatem otrzymuje Produkty regularnie, np. co jeden miesiąc, dwa lub trzy miesiące (według wyboru Klienta) bez potrzeby składania za każdym razem kolejnego Zamówienia.
 2. Subskrypcja Produktu umożliwia Klientowi korzystniejsze warunki zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, polegające w szczególności na nieuiszczenie przez Klienta płatności za Dostawę Produktu oraz niższą Cenę Produktu w porównaniu do Ceny Produktu objętego Zamówieniem z wysyłką jednorazową.
 3. Klient może w każdym czasie edytować lub też anulować Subskrypcję Produktu.
 4. Edytowanie Subskrypcji może polegać w szczególności na zmianie Miejsca wydania Produktu, terminu dostarczenia kolejnej przesyłki czy dowolnej zmianie listy Produktów podlegającej Subskrypcji.
 5. W celu skorzystania z Subskrypcji Produktu konieczna jest rejestracja Klienta poprzez założenie indywidualnego Konta.
 6. Klient wybierając usługę Subskrypcji Produktu wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności  z karty płatniczej Klienta Ceny Produktów podlegających Subskrypcji zgodnie z regulaminem wskazanego operatora płatności. Cena będzie pobierana przez operatora płatności zgodnie z wybraną przy składaniu Zamówienia częstotliwością wysyłki w dacie odpowiadającej dniu ustawienia Subskrypcji Produktu Częstotliwość wysyłki może zostać przez Klienta w każdym momencie zmodyfikowana.
 7. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość wpisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora Płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą̨ którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego.
 8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi Subskrypcji Produktu, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia – wystarczy, że na swoim Koncie zaznaczy odpowiednią opcję w zakładce „Twoje subskrypcje”.  

§6 Sposoby Płatności

 1. Dostępne w Sklepie metody Płatności są następujące:
  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online); 
  • Płatność kartą debetową lub kredytową (metoda płatności przy wyborze Subskrypcji Produktu).
 2. Zobowiązanie Klienta do zapłaty w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz c powyżej jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podmiotu świadczącego dla Sprzedającego usługę pośrednictwa finansowego.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów Dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
 4. Usługa płatności online realizowana jest przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający umożliwi skorzystanie z usługi płatności online realizowanej przez innego operatora płatności niż podmioty wskazane powyżej, informacja taka będzie wskazana w odpowiedniej zakładce dotyczącej metod płatności na stronie internetowej Sklepu. 
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano uprzednio Płatności.
 7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby Płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu Płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.  

§7 Dostawa

 1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego kraju Unii Europejskiej zgodnie z zakładką dotyczącą metod Dostawy na naszej stronie internetowej.
 2. Sprzedający umożliwia Klientom dostawę Produktów na terenie Polski przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej.
 3. Wszystkie Zamówienia na terytorium Polski wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD lub InPost. 
 4. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów Dostawy, w tym kosztów i sposobów Dostawy poza terytorium Polski, są dostępne w „Cenniku dostaw” oraz widoczne w procesie składania Zamówienia przez Klienta.
 6. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu Płatności za Produkt może zmieniać się możliwość wyboru sposobu Dostawy. Dlatego w celu ustalenia możliwych opcji Płatności oraz Dostawy należy kierować się wskazówkami pojawiającymi się na ekranie w procesie składania Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia (doręczenia Produktu) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wynosi od 1 do 3 Dni roboczych w przypadku przesyłki krajowej oraz od 1 do 5 Dni roboczych w przypadku przesyłki zagranicznej.
 8. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.  

§8 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. Polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów, 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt.mniej@gmail.com. Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta.
 7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: PHU Tomex Grzegorz Tomczyk, ul. Krzywoustego 56A , 58-300, Wałbrzych.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu umożliwiony przez Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dla danego Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu środków pieniężnych uiszczonych przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności online, Sprzedawca dokonuje rozliczenia za pośrednictwem tego systemu.
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§9 Reklamacja Produktów

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów (rękojmia). Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument może złożyć reklamację m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.mniej@gmail.com. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Konsumenta zaleca się, aby Konsument w treści reklamacji podał następujące dane:
  • dane kontaktowe Konsumenta;
  • numer Zamówienia;
  • wskazanie Produktu, którego reklamacja dotyczy;
  • opis i datę stwierdzonej wady;
  • żądanie Konsumenta związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia Wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną Wadą).
 6. Konsument, jeżeli Produkt ma Wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument jeżeli Produkt ma Wadę, może również: żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady. W takim wypadku Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Przy czym Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Produkt na Adres reklamacyjny.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 13. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) Kodeksu cywilnego: żądania wymiany Produktu lub usunięcia Wady czy oświadczenia o żądaniu obniżenia Ceny, jeżeli Konsument określił kwotę, o którą Cena ma być obniżona. Sprzedający w terminie 30 dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem 1 (jednego) roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie 2 (dwóch) lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w §9 pkt 14-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej Produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio ma to zastosowanie do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne Produktu stosuje się §9 pkt 15 oraz 17-18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu Wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu Wady Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia Wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.  

§10 Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. W granicach, o których mowa w art. 38a Prawa konsumenckiego oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a w związku z tym – przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie: Odstąpienia od umowy sprzedaży (§ 8 Regulaminu); Reklamacji dotyczących Produktów (§ 9 Regulaminu z wyłączeniem § 9 ust. 1). W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, chyba że zastrzeżono inaczej.
 2. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z formularzy dedykowanych specjalnie Przedsiębiorcom na prawach konsumenta udostępnionych przez nas lub przesłać stosowną informację e-mailowo na adres:kontakt.mniej@gmail.com.
 3. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Formularz reklamacji dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Przedsiębiorca na prawach konsumenta w procesie odstąpienia/reklamacji skorzysta z innej formy niż udostępniony przez nas formularz, w celu sprawnej realizacji procesu zaleca się, aby w informacji kierowanej pisemnie lub e-mailowo podał następujące dane: imię i nazwisko, firmę, adres, NIP, przedmiot umowy (Produkt), którego dotyczy odstąpienie/reklamacja, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę wystąpienia Wady (w przypadku reklamacji), datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub reklamacji.
 6. Niezależnie od powyższego, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zawsze udostępnić nam dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Prawa konsumenckiego lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego.  

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się korzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami: 
 3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
  • Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  • Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – http://porady.konsumenci.org/).
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 5. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: kontakt.mniej@gmail.com. Więcej informacji na temat Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.mniejkropka.com stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedozwolone.
 2. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 3. Zarówno Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży jednak nie więcej niż do kwoty 1.000 zł. Przy czym Sprzedający w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
  • wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
  • zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • poprawę obsługi Klienta;
  • rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
  • wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
  • zmianę danych Sprzedającego (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
 6. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 8. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 9. Treści udostępniane na stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, wpisów czy innych form i materiałów nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
 11. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedającym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedający gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2023 roku.